Cuiusvis hominis set errare

Svaki čovjek mora da griješi