Francis Bacon

Francis Bacon Ukupno citata: 25

Francis Bacon (Fransis Bekon 1561-1626), bio je engleski filozof i tvorac empirizma i nove naučne metode. Njegovo glavno djelo je "Velika obnova nauka" čiji je sastavni dio "Novi organon" ili "Upute za tumačenje prirode". On je smatrao da je cilj nauke i filozofije da ovlada prirodom.