Prima virtus set vitio carere

Najvažnija vrlina je biti bez mana